Projekty Archivárium a Kresba

Kresba: Soňa Patúcová, Vstúpte


Emőke Vargová pôsobí na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v Kabinete Kresby. Pre svojich študentov pripravuje okrem kresby figúry aj iné netradičné zadania. Súčasťou letného semestra 2013 boli dva mini-projekty: Archivárium a Kresba. Projekt Archivárium sa odohral v priestoroch kabinetu č. 102, ktorý patril Doc. Mariánovi Mudrochovi. Ten poslúžil ako výstavný priestor pre práce študentov reagujúce na tému archívu. Emőke Vargová o projekte: 


Súbor krátkych prezentácií reflektuje autorské predstavy na tému archívu, ktoré vrie v Archiváriu. Loví sa čiastočne z diel konkrétnej zbierky kresieb, ktorý tvoria kresby bývalých i súčasných študentov VŠVU / kat. maľby, od roku 1997 do 2012/. Samotné slovo má taktiež svoje osobité signály, významy a synonymá hodné predstavenia. V poskytnutom priestore sa udeje fiktívna spolupráca s dielami, daným prostredím, „odídenými“ autormi, sebou samým i okolím, príležitosť obzrieť sa vďaka minulým nápadom dopredu.“


Druhým v poradí bol projekt Kresba. Úlohou študentov bolo prezentovať svoju kresbu na pôde inštitúcie zaoberajúcej sa výtvarným umením. Mali sa tak infiltrovať do galeríjnych priestorov, pričom miera legálnosti zásahu bola individuálna. Vystavenie kresby malo trvať minimálne po dobu 24 hodín a súčasťou práce bolo i vytvorenie pozvánky, propagácia projektu a dokumentácia. Študenti uchopili úlohu z rôznych strán. Pohrávali sa s reflexiou stavu galeríjnych priestorov na Slovensku, niektoré intervencie boli nenápadné, iné mali formu performance s priamou účasťou autora. Prinášame Vám foto report z oboch projektov.

Archivárium: Miroslava Kučišová, Archív

Kresba: Miroslava Kučišová, PortrétistaKresba: Andrea Kopecká, Kresba, krv a koža

Kresba: Andrea Kopecká, Kresba, krv a koža


Kresba: Andrea Kopecká, Kresba, krv a koža - plagát


Emőke Vargová works at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava in the Cabinet of Drawing. Bedsides more traditional tasks of figurative drawing, she sets some other unusual tasks for her students. Part of the summer semester 2013 were two mini-projects: Archivárium and Drawing.Archivárium project took place at the premises of the Cabinet no. 102, which belonged to Doc. Marian Mudroch. It served as an exhibition space for students work in respond to the theme archive. Emőke Vargova about the project: 

"The set of short presentations reflects the author’s ideas on the archive, which boils within the Archivárium. We can hunt a particular piece from the collection of drawings, consisted from works, which were made between years 1997 and 2012. The word itself has its specific signs too, meanings and synonyms worthy of being presented. In given space of the cabinet, the mutual cooperation of fictional works, environment, “long gone” authors with current authors takes place This is an opportunity to look forward through the previous ideas. "


The second of the projects was the Drawing project. Student’s task was to present their drawings within the space of visual arts institutions. They were asked to infiltrate their work into the gallery space, while the rate of legality various. 
Exposition of drawings should have lasted for at least 24 hours and part of the work was also create invitations, promotion and project documentation. Students have grasped the role from the various angles. They were playing with the reflection of the state of the gallery spaces in Slovakia, some interventions were subtle, others, took the form of performance with the direct participation of the author. Here is a photo report of these two projects.


Kresba: Dominik Hlinka, Dočasná expozícia

Kresba: Dominik Hlinka, Dočasná expozícia

Archivárium: Dominik Hlinka, UNarchiver

Archivárium: Dominik Hlinka, UNarchiver

Archivárium: Dominik Hlinka, UNarchiver

Archivárium: Marián Struhala, Pocta zúčastneným

Archivárium: Marián Struhala, Pocta zúčastneným

Archivárium: Marián Struhala, Pocta zúčastneným

Archivárium: Miriam Schniererová, Bez názvu

Archivárium: Miriam Schniererová, Bez názvu

Archivárium: Miriam Schniererová, Bez názvu

Archivárium: Soňa Patúcová, Odprezentované nereprezentatívne

Archivárium: Soňa Patúcová, Odprezentované nereprezentatívne

Archivárium: Soňa Patúcová, Odprezentované nereprezentatívne

Archivárium: Soňa Patúcová, Odprezentované nereprezentatívne

Kresba: Petra Vojteková, Hlavná rola