#02: Monogramista T.D


Šiestym autorom, ktorého sme oslovili pre druhé číslo X, je Monogramista T.D. Výtvarník, pedagóg a literát sa v našom výbere ocitol najmä v súvislosti s témou myslenie. Ako sám povedal, nevníma seba ako autora, ktorý sa prezentuje kresbami v podobe výsledného artefaktu. Známe sú skôr jeho maľby, objekty a akcie. Kresba však v jeho tvorbe zohráva nezastupiteľnú úlohu a je neviditeľne prítomná v jeho dielach. Monogramistu T.D. sme navštívili v jeho ateliéri na Koceľovej, kde nám dovolil nahliadnuť do svojej autorskej dielne, ktorá pozostáva z množstva obalov so starostlivo uchovanými kresbami. Kresby mapujú autorovo myslenie od šesťdesiatych rokov po súčasnosť. Tvoria ich rôzne návrhy na objekty, akcie (často nezrealizované), slovné a typografické hry, ktoré očaria svojou bezprostrednosťou. Ich čaro spočíva najmä v tom, že ich autor nezamýšľal vystavovať, vďaka čomu sú úprimnou sondou do jeho myslenia. V časopise vám exluzívne prinášame osem kresieb vo forme pohľadníc, ktoré nám autor poskytol. Svoj vzťah ku kresbe nám bližšie vypovedal v spoločnom rozhovore, ktorý nájdete v tlačenej podobe časopisu.


One of the six authors who appear in the second edition of the X Magazine is Monogramista T.D. We have decided to introduce works of this artist, pedagogue and writer particularly in relation to the topic of thinking. As he says, he does not see himself as an author who presents drawings in the form of the resulting artifact. He is particularly known for his paintings, objects and actions. However, drawing plays a vital role in his artwork and is inconspicuously present in his creations.  We visited Monogramista T.D. in his studio in Koceľova Street, where we could view his authorial work consisting of a number of folders with carefully preserved drawings. Drawings are mapping the author's thinking from the sixties to the present time. They consist of various designs of objects, actions (some of them never happened), verbal and typographic games, which are fascinating thanks to their immediacy. They are charming mainly because of the fact that the author did not intend to exhibit them and that is what makes them a sincere insight into his thinking. Our magazine will bring you eight author’s drawings in the form of postcards. He fully revealed his relationship to drawing in our interview that can be found in the print edition of the magazine.

#02: Myslené čiary


Druhé číslo časopisu X s témou Myslené čiary si môžete zadovážiť už tento piatok (11. 10.) zatiaľ v kníhkupectve Ex Libris V SNG. 

V časopise znova nájdete originálnu kresbu, tentokrát od autorskej dvojice Jiří Franta a David Böhm. Špecialitou druhého čísla sú dve reprodukcie grafických partitúr spolu s nahrávkami na CD od Petra Machajdíka. Naše pozvanie prijal i Monogramista T.D, ktorý pripravil sériu ôsmych pohľadníc so svojimi kresbami. Svoj vzťah ku kresbe a mysleniu nám priblížil v rozhovore. 
Ďalší rozhovor nám spolu s kresbami poskytol rakúsky autor Nikolaus Gansterer. Zostavu autorov obrazovej časti uzatvárajú mladí slovenskí autori Dita Kaplanová a Rastislav Podhorský.
Jiří Franta David Böhm

Jiří Franta David Böhm

Jiří Franta David Böhm

Nikolaus Gansterer

Dita Kaplanová

Peter Machajdík

Peter Machajdík

Peter Machajdík

Monogramista T.D

Monogramista T.D

Rastislav Podhorský

Rastislav Podhorský

#02: Jiří Franta a David Böhm

Kresba 22 z cyklu Skoro nic není úplně - pre časopis X / Drawing 22 from the cycle Nearly Nothing is Complete for X Magazine

Do druhého čísla prijala naše pozvanie aj autorská dvojica v zložení David Böhm a Jiří Franta. Mladí českí autori majú za sebou množstvo zaujímavých projektov, spoločných prác a výstav. V roku 2012 prezentovali svoju inštaláciu Diplopie vo finále ceny Jindřicha Chalupeckého. Tento rok sa po prvýkrát predstavili na Slovensku v Nitrianskej galérii výstavou Kopie skutečnosti. Vo svojej tvorbe hľadajú najrôznejšie spôsoby generovania kresby, zaujíma ich najmä proces vzniku. Autori si vo svojich kresebných akciách kladú rôzne prekážky (ruka v sadre, zakryté oči a iné) alebo sa navzájom fyzicky ovplyvňujú - obmedzujú pri kreslení. Kresba je v ich tvorbe často záznamom konkrétnej akcie. Typickým hravým spôsobom otvárajú dôležité otázky o kresbe, jej limitoch a širokých možnostiach. Pre časopis si takisto pripravili špeciálnu akciu. Tešíme sa, že môžeme uverejniť originálne kresby z nej.

Diplopie / Dům umění, Dům pánů z Kunštátu / Brno / 2012

Diplopie / Dům umění, Dům pánů z Kunštátu / Brno / 2012

kresba 21 z cyklu Skoro nic není úplně / Pohled na zem / 2011
kostel sv Antonína Paduánského, Sokolov

David Böhm and Jiří Franta accepted our invitation to contribute to the second edition. Young Czech authors stand behind a number of interesting projects, collaborations and exhibitions. In 2012, as Jindrich Chalupecky Award finalists, they came up with an installation called “Diplopia”. For the first time in Slovakia, Nitra Gallery was proud to present their exhibition under the title “Copy of Reality. In their work, looking for various ways of generating drawings, they are particularly interested in the process of formation. The authors put various obstacles to the way of their creations (a hand in plaster, covered eyes, and others) or they physically affect, limit, each other while drawing. Their drawings are often entries on some specific actions. In a typical playful way they pose important questions about drawing, its limits or wide possibilities. They also prepared a special event only for our magazine and we are pleased to publish their original drawings from it.

kresba 18 z cyklu Skoro nic není úplně / 2010

Echolog / galerie Jiří Švestka 2012