Praha report X: David Böhm a Jiří Franta. Vladimír Kokolia.


Výstava 100 týdnů autora Davida Böhma v Jiri Svestka Gallery v Prahe trvala do 27.7.2013. 100 týdnů je výstup autorovho dlhodobého projektu, ktorý spočíva v striktne zadanej úlohe a to nakresliť každý deň jednu hlavu spolu s textom. Projekt trvá už vyše dva a pol roka a v galérii bolo možné vidieť VŠETKY doposiaľ vytvorené kresby. Miestnosťami v galérii sa tiahla súvislá línia zo špagátu, na ktorú pribúdali ďalšie kresby z dní trvania výstavy. Na oko banálne zadanie reflektuje prostredníctvom hláv a textov rôzne situácie a dianie často s osobným komentárom alebo vetou prevzatou z počutia, z novín, kníh. Jednotlivé kresby tak tvoria akoby autorov denník, niekedy reagujú na aktuálne témy a udalosti v Čechách a vo svete, inokedy vychádzajú z osobného autorovho zázemia. Pribúdajúce kresby počas trvania výstavy naznačujú pokračovanie projektu, čo sa veľmi tešíme.
David  Böhm je známy aj vďaka spolupráci s Jiřím Frantou. V Prahe sme sa s nimi stretli osobne a dohodli zaujímavú spoluprácu. V druhom čísle sa môžete tešiť na kresby od tejto tvorivej dvojice.


David Böhm’s latest exhibition entitled ‘100 weeks’ in Jiri Svestka Gallery in Prague lasted until 27.07.2013. It is an output of the author’s long term project, a strictly given task of making one drawing every day. Each of these works of art consists of two components – a human head and text. The project began more than two and a half years ago and in the gallery it was possible to see ALL of the previously created drawings. Twine lines continuously stretched in exhibition rooms were gradually being filled with new drawings produced in the course of the exhibition itself. Ostensibly trivial assignment reflects through human heads and texts various situations and events, often with a personal commentary or note, on the basis of hearsay, from newspapers or books. Individual drawings ‘write’ an author’s diary, as one might say.  Sometimes they reflect current issues and situation in the Czech Republic and in the world, sometimes their source is Bohm’s personal background. A growing number of drawings during the time of the exhibition indicates its continuation.
David Böhm is also well known for his artistic collaborations with Jiří Franta. In Prague, we met them in person and agreed on interesting cooperation. In the second edition of X, you will be able to enjoy the artwork of this creative duo.


Na záver dňa sme sa na chvíľu zastavili navštíviť Vladimíra Kokoliu v jeho dome a ateliéri vo Veverských Knínicích. Momentálne pripravuje veľkorozmerné maľby na výstavu v Číne. Priniesli sme mu výtlačok časopisu X, ktorého podstatnou súčasťou je i jeho text Pohled na kresbu - za jeho poskytnutie ešte raz ďakujeme. Stretnutie s pánom Kokoliom bolo pre nás veľkým zážitkom. Sedeli sme na diváne v jeho záhradnom altánku pri lampášovom osvetlení až do zotmenia, jedli marhule a rozprávali sa o kresbe. 

At the end of the day we decided to stop at Vladimir Kokolia’s home and in his studio in Veverské Knínice. He is currently preparing large size paintings for an exhibition in China. We brought him a copy of the X magazine, an essential part of which is his article ‘A View On Drawing’ we are again grateful for his contribution. Meeting Mr Kokolia was a great experience for us. We were sitting on the divan in his garden gazebo under the lantern light until the sun went down, eating apricots and talking about art of drawing.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára