#02: Rastislav Podhorský


Vydanie druhého čísla časopisu X je za dverami. Budeme sa v ňom zaoberať myslením a jeho vzťahom k rôznym médiám (nielen) v súvislosti s kresbou. Chceme sa sústrediť na procesy premeny myslenia do materiálnej či inej vnímateľnej podoby. Jedným z autorov publikovaných v tomto čísle bude Rastislav Podhorský, ktorý momentálne pracuje na kresbe pre časopis X. Rastislav je študentom VŠVU v ateliéri +-XXI pod vedením prof. Daniela Fischera. Narába s kresbou veľmi koncentrovane a prostredníctvom zdanlivo banálnych situácii a objektov artikuluje svoje "nebanálne" úvahy. Rastislav o svojej tvorbe:

"Cieľom tvorby  sú pokusy subjektívne obnovovať prežívanie reality rozrušením všednosti, použitím pointy problematizovať divákovi vzťahy medzi použitými prvkami, a to všetko v nádeji, že sa mi v diele podarí uchovať či dokonca vytvoriť vlastné nové  presvedčenie." The second edition of X magazine is about to be released and we will focus on thinking and on its relationship to different types of media (not only) relating to drawing.
Our articles develop a topic of transformation of thinking into material or any other perceivable form.  One of the authors published in the upcoming edition is Rastislav Podhorsky who is currently working on his drawing for X magazine. Rastislav is a student at Academy of Fine Arts and Design in atelier of Prof Fisher. His works are demonstrations of deep concentration and his ability to articulate „non-banal“ ideas through seemingly banal situations and objects. Rastislav about his work:

„The aim of my artwork is making attempts to subjectivelly renew experiencing reality by subverting its banality, using means of hindering a spectator‘s understanding of the relationships among elements used in my work. I am trying to do so in the hope that I manage to preserve or even to create one’s own new conclusion.“ 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára