#02: Nikolaus Gansterer

Matter-Hypothesis
Do druhého čísla časopisu X prispel svojimi kresbami rakúsky autor  Nikolaus Ganstererktorý vo svojej tvorbe primárne skúma vzťah kresby a myslenia, čo je aj hlavnou témou druhého čísla. Zaujíma ho proces transformácie myslenia do média kresby, pracuje nielen s kresbou, ale i s presahmi do iných médií ako video, inštalácia či performance. Ganstererove kresby pripomínajú grafy, vedecké ilustrácie, často prerastajú do priestoru. Popri výtvarnej činnosti sú podstatné i jeho publikačné aktivity. Vydal antológiu textov Drawing a Hypothesis, ktorá je zostavená z esejí viacerých autorov z rôznych oblastí od umenia až po rozličné vedecké odbory.Podnetom, na ktorý mali autori reagovať, bola Ganstererova kresba. Autor použil svoje kresby ako katalyzátory pre vznik nových rozprávaní a ideí o rôznych formách vizualizácie myslenia.

Thinking-Matters-Lecture D

3 Figures of Thought

Thinking-Drawing
The second edition of the X Magazine will familiarize us with the artwork by an Austrian artist Nikolaus Gansterer, who in his drawings primarily explores the correlation between thinking and drawing, what is actually the theme of our second issue. He is interested in the process of transforming thoughts into drawing media. He works not only with drawings themselves, but also with other media such as video, installation and performance. Gansterer’s drawings resemble graphs, scientific illustrations and they often exceed into space. In addition to his artistic work, the important part of his activities is publishing. He published the ontology of forms of visualization under the title Drawing a Hypothesis, which is composed of several essays by authors from different areas: from arts to various scientific fields. An impulse to which the authors were supposed to respond was a Gansterer’s drawing. Author’s drawings enable the emergence of new narratives and ideas about different forms of thinking visualization.

Drawing a Hypothesis

Nikolaus Gansterer

#02 Peter Machajdík

Donauklang, 1988

Okrem kresieb výtvarníkov máme v tomto čísle i kresby hudobného skladateľa Petra Machajdíka. Peter Machajdík okrem tradičnej notácie vytvára autorské notácie v podobe grafických partitúr a je dôležitou postavou, ktorá na slovenskej hudobnej scéne pracuje s touto formou záznamu. Grafické partitúry na rozdiel od klasickej notácie umožňujú zaznamenať odlišné aspekty hudby a otvárajú širšie interpretačné možnosti. Nosičom hudby sa tak stáva linka, bod a rôzne iné znaky. Autor nám poskytol dve grafické partitúry. Súčasťou vizuálnych reprodukcií sú i reprodukcie zvukové v podobe CD s nahrávkami oboch skladieb. 

Kompozícia pre preparovaný bicykel a magnetofón, 1992...AND THE EARTH WILL DELIGHT, 1988

In the next edition we will present drawings created not only by visual artists but also by a composer Peter Machajdik. Peter Machajdik is an author of traditional music notation and a creator of authorial notations in the form of graphic scores. Slovak music scene knows him as an outstanding artist working with this form of notation. Graphic scores, unlike traditional music notations, allow us to record different aspects of music and open up wider possibilities of interpretation. His music is recorded as the composition of lines, points and other characters. The author has given us two graphic scores. A part of the visual reproductions contains sound reproductions recorded on a special CD with both songs.


HANNAHVER, 2003

LULLABY, 2003#02 visit: PragueV rámci príprav druhého čísla časopisu sme sa ocitli v Prahe. Navštívili sme KudlaPress, kde nám vytlačili reprodukcie kresieb Dity Kaplanovej na risografe (zmienili sme sa o nich aj tu). Kudlapress publikujú rôzne self-publishing projekty a okrem tvorby vlastných zinov spolupracujú aj s inými autormi. V roku 2012 vydali zaujímavú publikáciu BlackBook s prácami Tomáša Roubala, ktorá je kombináciou tlače na risographe, sietotlače a je viazaná ručne.

Last week we went to Prague. We visited KudlaPress, they printed Dita Kaplanová´s reproductions of drawings for Magazine X with Risograph (look at our Vienna report). They have published various self-publishing projects. In 2012 they printed an interesting publication with the work of Tomáš Roubal called BlackBook. It is a combination of the risograph printing, screen printing and bound by hand.
Druhou zastávkou bolo stretnutie s autorskou dvojicou David Böhm a Jiří Franta. Odovzdali nám 200 originálnych kresieb z akcie, ktorú si pripravili pre druhé číslo časopisu. Tešíme sa, že Vám môžeme túto dvojicu predstaviť v časopise X, viac informácií o ich projekte pre časopis Vám prezradíme čoskoro.

The second stop was a meeting with two Prague-based artists David Böhm and Jiří Franta. We have received 200 original drawings from an event which they have made for the second issue of the magazine. We are pleased that we can present their work in X magazine, more information about the project for the magazine will be out soon.


A jedna turistická na záver: Pražský orloj.

And one touristic picture in the end: Prague Astronomical clock.#02: Dita Kaplanová

Zo série Města vnitrozemí, 2012/2013

Ďalšou autorkou, ktorej kresby uvedieme v druhom čísle časopisu je mladá česká umelkyňa Dita Kaplanová. Dita žije a tvorí v Bratislave. Kľúčovými témami jej subtílnych kresieb sú čas a pamäť. Kresba slúži ako graf, ktorý zachytáva najjemnejšie záchvevy a stavy autorkinej mysle. Jednotlivé záznamy sú Kaplanovej intímnym archívom, ktorý jej umožňuje vrátiť sa k prežitým udalostiam, prehodnotiť ich, znovu-objavovať, odkrývať, či zničiť práve prostredníctvom kresby.
                                                                 
Dita o svojej tvorbe:
V mojí tvorbě pracuji hlavně s fenoménem času a paměti. Času žitého, plného emocí a života. Paměť je pro mě archivem vzpomínek a zážitku. Formálně jsou mými výstupy hlavně kresby a taktéž minimalistické animace z nich.
V sérii Města vnitrozemí pracuji s tématem autoportrétu v obecné rovině až lidských portrétů, a to žilního oběhu člověka.
Název a téma je do jisté míry inspirována knihou Vášeň od Jeanette Winterson. Polemizuji zde nad psychickými stavy jedince, které vizualizuji seizmografickými grafy.

 Zo série I am starting to see behind the corner, 2012/2013

 Zo série I am starting to see behind the corner, 2012/2013

Another author who’s drawings will be presented in the second edition of the magazine is the young Czech artist Dita Kaplanova. She lives and works in Bratislava. The key elements of her subtle drawings are time and memory. Her drawings serve as graphs capturing the finest vibrations and states of the author’s mind. Individual captures are her intimate archives which allow her to recall the moments she has experienced, to re-evaluate, re-discover, uncover or to obliterate them through drawings themselves. 

Dita about her work:
My work is mainly focused on the phenomenon of time and memory. Time lived, full of emotions and teeming with life. My memory serves me as an archive of reminiscences and experiences. Formally, my outputs are mainly drawings and their minimalist animations. In a series called Inland Cities I elaborate the theme of self-portraits in general as well as human portraits and their venous circulations.
The title and topic are to some extent inspired by the book The Passion by Jeanette Winterson. My artwork is a controversy over individuals’ mental states, visualized by seismographs. 
Zo série Města vnitrozemí, 2012/2013

 Zo série I am starting to see behind the corner, 2012/2013