Číslo 5 žije!Srdečne pozývame na prezentáciu nového, už piateho čísla Časopisu X s témou Pamäť a záznam. Lenka Sýkorová príde prednášať o špecifikách českej kresby vo svojej prednáške Postkonceptuální přesahy v české kresbě a Jan Pfeiffer predstaví svoje portfólio. Akcia Číslo 5 žije! prebehne v stredu, 26.11.2014 o šiestej hodine v priestoroch Berlinky v SNG.

Veľká vďaka patrí  Nadácii Intenda a Visegrad Fund - u.

-

We cordially invite you to come and see the presentation of the fifth issue of Magazine X this time focused on Memory and Notation. Lenka Sýkorová will speak about czech contemporary drawing in her lecture Post-conceptual Overlapping in Czech Drawing and Jan Pfeiffer will present his portfolio of works. Event X Five Is Alive! will take place at Café Berlinka in SNG on Wednesday, 26.11.2014 at 6.0 pm.

This project was supported by Nadácia Intenda and Visegrad Fund.


X TEAM SEEKS NEW COLLEAGUE


X HĽADÁ NOVÉHO ČLOVEKA DO TÍMU
ktorý/á má záujem o dianie v oblasti súčasnej kresby, je organizačný typ, spoľahlivý/á, má dobrú znalosť angličtiny a skúsenosti s písaním grantov. Svoje CV a pár slov o tom, prečo X nám posielajte na x.k.r.e.s.b.a@gmail.com.

 ~

X TEAM SEEKS NEW COLLEAGUE
who has passion for contemporary drawing, is responsible and reliable organizational type, has good level of english and has experiences with writing grants. Your CV plus some words explaining why X please send to x.k.r.e.s.b.a@gmail.com.

#3/4 Tomáš Klepoch

Tomáš Klepoch podpisuje serigrafie, foto: Mišo Kostovský

Veľkoryso poňal našu ponuku na spoluprácu slovenský grafik a ilustrátor Tomáš Klepoch (1981). Pre časopis pripravil 200 originálnych serigrafií vo formáte A1, s názvom Všetko ide podľa plánu: rekonštrukcia 3.pokus. Tomáš vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave u profesorov Roberta Jančoviča a Ivana Csudaia. Magisterské štúdium absolvoval u docenta Pavla Chomu v ateliéri vizuálnej komunikácie, čo je zrejme dôležitým faktom pre Tomášovu tvorbu, kde strieda klasické médium grafiky s digitálnou ilustráciou. Popri voľnej grafike pracuje na knižných ilustráciách (je držiteľom Zlatého jablka BIB 2011 za ilustrácie knihy Rudolfa Slobodu – Ako som sa stal mudrcom), je známy aj vďaka veľkoformátovým grafikám, ktoré lepil do verejného priestoru, do podchodov a na opustené budovy.

Tomáš Klepoch, Inštalácia Coquette with pitch and delicious collapse

Tomáš Klepoch, Inštalácia diplomovej práce, foto: Šymon Kliman

Tomáš Klepoch, Diplomatic, inštalácia, Galéria Photoport

Our offer of cooperation was generously conceived by the Slovak graphic designer and illustrator Tomáš Klepoch (1981). For our magazine he prepared 200 pieces of original serigraphs in A1 format, titled Everything Goes According To Plan- Reconstruction 3rd Attempt.. Tomáš graduated from the AFAD under Professors Robert Jančovič and Ivan Csudai. He completed his Master's degree under Associate Professor Pavol Choma at the Department of Visual Communication, which is obviously important factor for his work that oscillates between the classical medium and digital graphic illustration. In addition to the free graphics he works on book illustrations in (he holds Golden Apple Award of the Biennale of Illustrations Bratislavai 2011 for his illustrations in the book of Rudolf Sloboda - How I Became A Sage), and he is also famous for wide format graphics in the public space, glued on walls in subways and abandoned buildings.

Tomáš Klepoch, Apokalypse Now, Galéria MEDIUM, 2012

Tomáš Klepoch,  Rodinná oslava, 2013

Tomáš Klepoch,  Plaudite cives acta est fabula, Galéria Photoport

Tomáš Klepoch, Revenant lab

Tomáš Klepoch, Vsaď si na mňa! 2013

Tomáš Klepoch, výlep 

#3/4 Andrej Kolenčík

Andrej Kolenčík, Selfportrait- Happy
Okrem výtvarníkov sme k spolupráci na X 3/4 oslovili aj mladých debutujúcich spisovateľov zo Slovenska , Zuzanu Šmatlákovú, Ivonu Pekárkovú, Michala Hlatkého a Václava Kostelanského a spisovateľa z Čiech, Ondřeja Buddeusa, aby „ilustrovali“ textom kresby publikované v tomto čísle. Tradičnejší vzťah textu a kresby v úlohe ilustrácie sme otočili do opačného garde, pričom kresba slúžila ako podnet k vytvoreniu textu. Vzniklo niekoľko zaujímavých poviedok a esejí. V textovej časti X nájdete okrem týchto textov aj komiksy, respektíve kresby v spojení so slovom, ktoré dotvárajú prepojenie medzi slovom a obrazom. Uverejňujeme komiks Mike & Me od slovenského animátora, ilustrátora a režiséra Andreja Kolenčíka (1984), známeho ako Admirál. Admirál je aktívny a veľmi produktívny animátor s  rozpoznateľným kresliarskym jazykom a humorom jemu vlastným.

Andrej Kolenčík, Extremely Amusing Cemetery
Andrej Kolenčík, Extremely Amusing Cemetery

In addition to visual artists, for the first time we have also invited young writers from Slovakia - Zuzana Šmatláková, Ivona Pekárková, Michal Hlatký, Václav Kostelanski and one experimental writer from the Czech Republic - Ondřej Buddeus to collaborate with us and "illustrate" drawings published in this issue with text. We have inverted the more traditional relationship of text and drawing as its illustration with the drawing serving as an impetus for creating the text. As a result some interesting stories and essays emerged. The written part of this issue contains these texts but also comic strips or drawings combined with the word that complete the link between the texts - the written word, and the drawing - the virtual image. We are publishing comic Mike & Me by the Slovak animator, illustrator and director AndrejKolenčík (1984) known also as "The Admiral". The Admiral is a very active and productive animator with his typical recognizable style and a specific cartoon humour.

Andrej Kolenčík, Chernobyl Child

Andrej Kolenčík, Chernobyl Child

Andrej kolenčík, Idiot

Andrej Kolenčík, Pivo

#3/4 Sebastian Koch

Sebastian Koch with a hat, foto: Mišo Kostovský

Ďalší z dvoch rakúskych autorov, ktorý spolupracuje na časopise FRANZ THE LONELY ASTRIONAUT, Sebastian Koch, sa v X prezentuje spolu so Simonom Vithom, v autorskom miniprojekte -dialóg zamestnávateľa a zamestnanca v spojení s ilustráciami od oboch autorov - s názvom Sudoku.

Sebastian Koch o svojej práci:
"Pri mojej práci sa vždy vraciam k základnej otázke: hľadanie rozhodujúceho vzťahu medzi fyzickými vlastnosťami tvaru, farby, hmotnosti a času.V priebehu vývoja sebareflektívneho jazyka som vyprodukoval niekoľko prác a cyklických prvkov, ktoré sa pohrávajú s touto témou rôznym spôsobom.
Vzhľadom k tomu je pre mňa samotný proces hľadania tvaru výnimočne dôležitý. Pre mňa osobne je jedným zo spôsobov, ako ho dosiahnuť, vytvorenie vzoru, ktorý slúži ako základ pre vývoj určitej metafory pripomínajúcej kód. Mojím záujmom je poukázať na to, ako sú „slová“ v tomto seba-definujúcom mikrokozme formované, alebo ako vytvárajú seba samé z vopred definovaného kódu. Aj keď sa to javí ako hľadanie „ideálneho“ tvaru, v skutočnosti neproklamujem túto snahu. Práve naopak, verím v opakovanú nestálosť tvaru, keďže „ideálny“ tvar vo svojej celosti je viazaný na neustálu zmenu."

Sebastian Koch, Untiled, collage on paper, wood, glass, 22x34x4 cm 
Sebastian Koch, Untiled, collage on paper, wood, glass, 22x34x4 cm 
Sebastian Koch, Untiled, collage on paper, wood, glass, 22x34x4 cm 

We present you another artist from Austria, Sebastian Koch, one of the editor of FRANZ THE LONELY ASTRIONAUT. Together with Simon Vith, they made for X a project which deals with a dialogue between employer and employee. 

"One basic question, which I always return to in my work, is the search for a conclusive relation between
the physical characteristics of shape, colour, materiality and time.
In the course of the development of a self-reflecting language I have produced a number of works and cyclic
elements that deal with this topic in various ways. In this regard the process itself of finding a shape is especially important to me.
One way for me to achieve this, is to create a pattern of form, that serves as a basis for the development  of code-like imagery. My interest lies in the aspect of how -within this self-defined microcosm- "words" can be formed or form themselves out of the pre-defined code. Even though this might be a search for "perfection" of shape, I don't make a claim to really finding it. Contrary to that, I believe in a repetitious impermanence of shape, since the "perfect" shape in it's totality is bound to change."
Sebastiach Koch about his own artwork, 2013.

#3/4 Simon Vith

Simon Vith na krste X3/4,  foto: Mišo Kostovský

Veľmi zaujímavá je, bola a bude spolupráca s dvoma rakúskymi výtvarníkmi, ktorí spolu s ešte niekoľkými ďalšími založili vo Viedni časopis pre naráciu a naratívnu kresbu s názvom FRANZ THE LONELY ASTRIONAUT. Spoznali sme ich na 4th Independent Publishers and Zine Fair Vienna a plánujeme s nimi už ďalšiu spoluprácu. Simon Vith (1986) a Sebastian Koch (1986) nám špeciálne pre X pripravili štyri kresby-digitálne koláže, ktoré na seba nadväzujú v rozhovore zamestnávateľa a zamestnanca, pričom každý z nich si zachoval svoj vlastný „rukopis“. Séria má názov Sudoku. Aj pre toto si oplatí zaobstarať X3/4. V tomto príspevku Vám predstavujeme tvorbu jedného z nich, Simona Vitha z Viedne. Študoval na Akadémii umení vo Viedni a na HGB v Leipzigu. Žije a ilustruje vo Viedni.

Simon Vith, Get Fit

Simon Vith, Samson Koepfe

Simon Vith, Samson Zebra

It was and still is very interesting to work with two Austrian visual artists who along with several others founded a magazine in Vienna dedicated precisely to narration and narrative drawing which bears the name FRANZ THE LONELY ASTRIONAUT. We met them on the 4th Independent Publishers and Zine Fair Vienna, and we look forward to work with them in the future. Exclusively for the X magazine, Simon Vith (1986) and Sebastian Koch (1986) have prepared 4 digital collages-drawings with a conversation between employer and employee that follow one another, while preserving the "handwriting" of both authors. The series is called Sudoku. Hereby we are presenting you the artwork by Simon Vith. He was born in Feldkirch/ Austria,  studied at the Academy of Fine Arts in Vienna and the HGB in Leipzig. He lives and works as an artist and illustrator in Vienna.

Simon Vith, Standard Progressive Matrices

Simon Vith, Wirtschaftsfragen der freien Welt#3/4 Ivana Šáteková

Ivana Šáteková

Ivana Šateková (1984) je absolventkou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde ukončila štúdium na Katedre maľby a iných médii u profesora Daniela Fischera. Jej kresby sú hravé, Ivana v nich narába s humorom jej vlastným, niekedy nekompromisným, až mrazivým. Kresba jej slúži okrem iného aj ako kritický nástroj, ktorým dokáže poukázať na rôzne zvláštnosi dnešnej spoločnosti, akými sú napríklad tridsiatnici žijúci u svojich rodičov a neschopní vlastných rozhodnutí. Popri komorných „zošitových“ kresbách sa venuje aj veľkoformátovej kresbe najmä v zoskupení Dzive. V X jej dávame priestor pre výsek z jej práce, v ktorej reagovala na japonský porno komix a prezentujeme ho prostredníctvom tzv. zinu, brožúry malého formátu. Kresby, ktoré nám Ivana poskytla na blog, sú kreslené pre rodovo orientovaný časopis Glosolália.

Ivana Šáteková, z cyklu Tvorivé ženy, 2013

Ivana Šáteková, z cyklu Tvorivé ženy, 2013

Ivana Šateková (1984) is a graduate from AFAD in Bratislava, under guidance of prof. Daniel Fisher. Her drawings are playful, Ivana handles them with characteristic humour, sometimes uncompromising, even chilling. Drawing serves her, inter alia, as a critical tool that can point to different curiosities found in today's society, such as the 30yearolds living with their parents and unable to make their own decisions. In addition to chamber “sketch book" drawings she performs large format drawings, mainly as a member of the art collective “Dzive”. In X magazine we decided to show a part of her work that is inspired by the Japanese porn comix and present it the small format of the so called “zine”. Hereby we present you drawings made for Glosolália magazine.

Ivana Šáteková, z cyklu Tvorivé ženy, 2013

Ivana Šáteková, z cyklu Tvorivé ženy, 2013

Ivana Šáteková, z cyklu Tvorivé ženy, 2013

Ivana Šáteková, z cyklu Tvorivé ženy, 2013#3/4 Svetlana Fialová

Svetlana Fialová, foto: Lucia Sceranková

Svetlana Fialová (1985) je mladá slovenská autorka, momentálne doktorandka v ateliéri profesora Daniela Fischera na VŠVU a čerstvá laureátka prestížnej ceny za kresbu Jerwood Drawing Prize vo Veľkej Británii. Svetlana má svoj osobitý kresliarsky jazyk, blízky komiksovej kresbe. Pracuje najmä s figurálnymi motívmi, ktoré nám sprostredkovávajú jej osobné skúsenosti a príbehy. Vo svojich kresbách sa nebojí narúšať perspektívu, prirodzenú hierarchiu videného a narába s kreslenými motívmi ako s textom. Ukladá ich na seba, vrství, zmenšuje a zväčšuje, podriaďuje ich potrebám jej výpovede. Často pracuje s veľkým formátom. V X od nej uvádzame dve kresby, jednu z nich vo forme serigrafie.

Svetlana Fialová, All My Love Is Unrequited

Svetlana Fialová, Apocalypse (My Boyfriend Doesn't Care)

Svetlana Fialová

Svetlana Fialová (1985) is a young Slovak artist, currently a doctoral student in the studio of Professor Daniel Fischer at the Academy for Fine Arts and Design in Bratislava (AFAD) and fresh laureate for the prestigious Jerwood Drawing Prize for drawing in Great Britain. Svetlana has her own distinctive visual language that is close to comics drawing. She works mainly with figural motifs that mediate her personal experiences and stories. In her drawings she is not afraid to distort perspective, the natural hierarchy of the seen, handling cartoon motifs as if they were text. Stores them one on another creating layers, and scales them down and up, subjecting them to the needs of her testimony. She often works with a large format. In X magazine since we introduce two of her drawings, one of them in the form of screen printing.


Svetlana Fialová, Neutrum

Svetlana Fialová, Physical

#3/4 Micha Payer + Martin Gabriel

Micha Payer and Martin Gabriel

Ďalšími autormi v novom X 3/4 sú rakúšania Micha Payer (1979) a Martin Gabriel (1976), ktorí fungujú ako autorská dvojica a vytvárajú spoločné veľkoformátové kresby na rôzne podklady, no ich portfólio obsahuje aj menšie, komornejšie formáty. V roku 2010 boli finalistami ceny Strabag Art Award. Ich tvorba je primárne zameraná na rozprávanie, vypovedanie príbehu. Používajú rôzne techniky a rukopisy. Ide však takmer vždy o akési množenie, kumuláciu objektov na ploche, ich kompozičné radenie, vytváranie rozličných situácii a priestorov. Pre X poskytli dve kresby, Megakolon a Persona. Druhou z nich sa nechal inšpirovať mladý slovenský spisovateľ Václav Kostelanski (1982), ktorý v poviedke Len sme šli okolo „popisuje“ kresbu Persona cez svojskú prizmu. Personu si vybral aj český publicista, prekladateľ a experimentálny básnik Ondřej Buddeus(1984), a reaguje na ňu v diele s názvom Low Resolution Histories I-III. Ondřej je šéfredaktorom časopisu pre súčasnú literatúru Psí víno, v roku 2011 mu vyšla básnická zbierka 55 007 znaků včetně mezer a v roku 2013 spolu s Davidom Böhmom vydali detskú knihu Hlava v Hlavě, ktorú podobne ako aj X dostať v bratislavskom kníhkupectve ExLibris v SNG.


Other authors published in new issue of X 3/4 are Austrian artists Micha Payer (1979) and Gabriel Martin (1976) who act as artistic duo and create a joint large-format drawings on a variety of backgrounds, but their portfolio also includes smaller, more intimate formats. In 2010 they were one of the winners of the Strabag Art Award. Their work is primarily focused on storytelling. They use a variety of techniques and handwritings. However, it is almost always a sort of multiplication, accumulation of objects on the plane, their compositional ordering, creating of different situations and spaces. They offered two drawings for X, Megakolon and Persona. The second one inspired writer Václav Kostelanski (1982) who in the short story We Just Went By "describes” the Persona drawing through individual prism. The Persona was also chosen by a Czech writer, translator, and experimental poet Ondřej Buddeus (1984) who responds to it in a work titled Low Resolution Histories I-III. Ondřej is Editor-in-chief of the magazine for contemporary literature Dog wine. In 2011 he published a collection of poems called 55,007 Characters, Including Spaces and in 2013 together with David Bohm they published an illustrated book for children Hlava v Hlavě.
X Report: Prague

Ateliér Tomáša Roubala, foto: Peter Sit

Redakcia X sa opäť vydala do Prahy, tentokrát spolu s APART label, čo je pomerne nové, malé slovenské vydavateľstvo. Vydávajú ziny mladým fotografom, no plánujú svoju produkciu rozšíriť aj o autorov z ďalších odvetví. Stretli sme sa s umelcami, ktorí prispeli do X 3/4, Janom Vytiskom a Tomášom Roubalom, navštívili sme predajné miesta X v Prahe - PageFive, DOX, ArtMap a Galerie Jiří Švestka a nazreli sme priamo do ateliéru Tomáša Roubala.

X editors once again visited Prague, this time with APART label that publishes zines of young Slovak photographers, but they plan to expand their publication by the authors of other arts sectors. We met the artists who contributed to X3/4, Jan Vytiska and Tomáš Roubal, we visited our X selling spots in Prague - PageFive, DOX, ArtMap and Jiří Švestka Gallery, we dropped by the studio of Tomáš Roubal and met other really interesting authors.

Jan Vytiska podpisuje Lebku. 2014

Jan Vytiska prispel do X svojimi dvoma kresbami. Lebka a Vesnice. Vesnice je pôvodne kresba liehovou fixkou na stenu o rozmeroch 150 X 60 cm a vytvorená v rámci skupinovej výstavy Master Quest v už neexistujúcej Galerii 12 v Zlíne. Kresba s názvom Lebka, kde čierne línie stavajú "kostru" kresby, je pôvodne na papieri a vznikla v roku 2013. V Prahe sme sa s Janom stretli osobne v Jiří Švestka Gallery, kde nám podpísal niekoľko reprodukcií.

JanVytiska contributed to X with his two drawings. The Skull and The Village. The Village is originally a spirit-based marker drawing on the wall with dimensions of 150 x 60 cm and it was created as a part of a group exhibition Master Quest in the now-defunct Gallery 12 in Zlin. Drawing titled The Skull, originally created on paper in 2013, consists of black lines forming its "skeleton". We met Jan in person at Jiří Švestka Gallery in Prague, where he signed for us a few of his reproductions.

Tomáš Roubal a X, foto: Peter Sit

Tomáša Roubala sme navštívili priamo v jeho ateliéri. Ukázal nám nové veci na pripravovanú výstavu v Collored-Mandsfelskom Paláci v Prahe a sériu risografií na tému WAR, z ktorej je aj vybraná dvojica pre X. Tomáš originálnu A4 risografiu s názvom War nechal zabaliť do A3-kového printu T-90s tank. Dvojica diel sa vzájomne doplňuje významovo aj vizuálne - uvidíte v novom X.

We visited Tomáš Roubal directly at his studio. He showed us his new creations for the upcoming exhibition in Colloredo-Mansfeld Palace in Prague and a series of risographies, on the topic of WAR, two of which were selected for X. Tomáš had an original A4 risography (titled War) packed into A3 print version T -90s tank. Drawings complement each other semantically and visually - you'll see it in a new X.

Ateliér Tomáša Roubala, foto: Peter Sit

Ateliér Tomáša Roubala, foto: Peter Sit

X01 a X3/4 na polici v kníhkupectve galérie DOX.

Kníhkupectvo v galérii DOX je jedno z najviac zásobených umeleckými knihami a knihami o umení v Prahe: "Jedinečné knihkupectví s rozsáhlou nabídkou knih o moderním umění, architektuře a designu. Pokud u nás nenajdete knihu, kterou hledáte, rádi ji pro Vás objednáme."X01 a X3/4 je v dobrej spoločnosti,)

A bookstore in the DOX gallery in Prague is one of the most stocked bookshops, full of artists’ books and books about art: "A unique bookstore with a wide selection of books on contemporary art, architecture and design. If you do not find here a book you are looking for, we will be happy to order it for you." X01 and X3/4 is in good company.

Tím kníhkupectva ArtMap s X

Kníhkupectvo je súčasťou celého projektu ArtMap, ktoré mapuje výstavy, akcie, dianie v oblasti súčastného umenia v Českej Republike, informuje o nich a podáva celkový prehľad. 
"ArtMap je nezávislá informační platforma zaměřená na současné umění. Svou existenci zahájila v roce 2007 jako tiskovina v podobě přehledu výstav pražských galerií. Postupem času se pole její působnosti rozšířilo za hranice metropole což vedlo k vytvoření webového portálu artmap.cz. Od počátku klademe důraz na výběr toho nejzajímavějšího, co současná scéna nabízí, založeném na jednoduché filosofii rovnosti všech zúčastněných subjektů. Jsme otevřeni mezioborové spolupráci a jakékoliv iniciativě, která je důležitá pro rozvoj kultury v České republice. Naším záměrem je poskytovat kvalitní informace a tím dále celkově rozvíjet zájem veřejnosti o výtvarné umění."

The bookstore is a part of the project ArtMap that maps exhibitions, events and happenings in the field of contemporary art in the Czech Republic, informs us and gives us an overview on them.
"ArtMap is an independent information platform focused on contemporary art. Its existence began in 2007 as the printed matter in the form of a list of exhibitions in Prague Galleries. Over time, the field expanded its scope beyond the city which led to the creation of a web portal artmap.cz. From the beginning we put emphasis on the selection of the most interesting, what the current scene has to offer, based on the simple philosophy of equality of all stakeholders. We are open to interdisciplinary collaboration, and any initiative that is important for the development of culture in the Czech Republic. Our aim is to provide quality information to further develop the overall public interest in the visual arts."

V PageFive, X spoločne s novým zinom z produkcie APART, foto: Peter Sit

PageFive je mladé progresívne kníhkupectvo a nakladateľstvo so sídlom blízko centra Prahy. Majú výber zaujímavých kníh a magazínov a zinov, ktoré majitelia dobre poznajú, majú prehľad v súčastnom dianí v art-book a zine sfére. Veľmi si ceníme ich prístup a príjemnú atmosféru v kníhkupectve. Určite odporúčame navštíviť!
"Jsme knihkupectvím a vydavatelstvím. Jsme milovníky papíru, umění a vizuální kultury. Jsme prostředím pro setkávání, prolínání, poznávání, čtení i listování. Jsme otevřený koncept s nekonečným počtem stran a listů."

PageFive is a young progressive bookstore and publishing house located near the city center. You can find there a selection of interesting books, magazines and zines well-known to owners who have an overview on what is happening in contemporary art-book and zine sphere. We greatly appreciate their approach, warm atmosphere in the bookstore and we definitively recommend you to visit the place!
"We are a bookstore and publishing company. We are fans of paper art and visual culture. We offer a place for meeting, mingling, learning, reading and browsing. We are an open concept project with an infinite number of pages and sheets."