#3/4 Micha Payer + Martin Gabriel

Micha Payer and Martin Gabriel

Ďalšími autormi v novom X 3/4 sú rakúšania Micha Payer (1979) a Martin Gabriel (1976), ktorí fungujú ako autorská dvojica a vytvárajú spoločné veľkoformátové kresby na rôzne podklady, no ich portfólio obsahuje aj menšie, komornejšie formáty. V roku 2010 boli finalistami ceny Strabag Art Award. Ich tvorba je primárne zameraná na rozprávanie, vypovedanie príbehu. Používajú rôzne techniky a rukopisy. Ide však takmer vždy o akési množenie, kumuláciu objektov na ploche, ich kompozičné radenie, vytváranie rozličných situácii a priestorov. Pre X poskytli dve kresby, Megakolon a Persona. Druhou z nich sa nechal inšpirovať mladý slovenský spisovateľ Václav Kostelanski (1982), ktorý v poviedke Len sme šli okolo „popisuje“ kresbu Persona cez svojskú prizmu. Personu si vybral aj český publicista, prekladateľ a experimentálny básnik Ondřej Buddeus(1984), a reaguje na ňu v diele s názvom Low Resolution Histories I-III. Ondřej je šéfredaktorom časopisu pre súčasnú literatúru Psí víno, v roku 2011 mu vyšla básnická zbierka 55 007 znaků včetně mezer a v roku 2013 spolu s Davidom Böhmom vydali detskú knihu Hlava v Hlavě, ktorú podobne ako aj X dostať v bratislavskom kníhkupectve ExLibris v SNG.


Other authors published in new issue of X 3/4 are Austrian artists Micha Payer (1979) and Gabriel Martin (1976) who act as artistic duo and create a joint large-format drawings on a variety of backgrounds, but their portfolio also includes smaller, more intimate formats. In 2010 they were one of the winners of the Strabag Art Award. Their work is primarily focused on storytelling. They use a variety of techniques and handwritings. However, it is almost always a sort of multiplication, accumulation of objects on the plane, their compositional ordering, creating of different situations and spaces. They offered two drawings for X, Megakolon and Persona. The second one inspired writer Václav Kostelanski (1982) who in the short story We Just Went By "describes” the Persona drawing through individual prism. The Persona was also chosen by a Czech writer, translator, and experimental poet Ondřej Buddeus (1984) who responds to it in a work titled Low Resolution Histories I-III. Ondřej is Editor-in-chief of the magazine for contemporary literature Dog wine. In 2011 he published a collection of poems called 55,007 Characters, Including Spaces and in 2013 together with David Bohm they published an illustrated book for children Hlava v Hlavě.
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára