#3/4 Svetlana Fialová

Svetlana Fialová, foto: Lucia Sceranková

Svetlana Fialová (1985) je mladá slovenská autorka, momentálne doktorandka v ateliéri profesora Daniela Fischera na VŠVU a čerstvá laureátka prestížnej ceny za kresbu Jerwood Drawing Prize vo Veľkej Británii. Svetlana má svoj osobitý kresliarsky jazyk, blízky komiksovej kresbe. Pracuje najmä s figurálnymi motívmi, ktoré nám sprostredkovávajú jej osobné skúsenosti a príbehy. Vo svojich kresbách sa nebojí narúšať perspektívu, prirodzenú hierarchiu videného a narába s kreslenými motívmi ako s textom. Ukladá ich na seba, vrství, zmenšuje a zväčšuje, podriaďuje ich potrebám jej výpovede. Často pracuje s veľkým formátom. V X od nej uvádzame dve kresby, jednu z nich vo forme serigrafie.

Svetlana Fialová, All My Love Is Unrequited

Svetlana Fialová, Apocalypse (My Boyfriend Doesn't Care)

Svetlana Fialová

Svetlana Fialová (1985) is a young Slovak artist, currently a doctoral student in the studio of Professor Daniel Fischer at the Academy for Fine Arts and Design in Bratislava (AFAD) and fresh laureate for the prestigious Jerwood Drawing Prize for drawing in Great Britain. Svetlana has her own distinctive visual language that is close to comics drawing. She works mainly with figural motifs that mediate her personal experiences and stories. In her drawings she is not afraid to distort perspective, the natural hierarchy of the seen, handling cartoon motifs as if they were text. Stores them one on another creating layers, and scales them down and up, subjecting them to the needs of her testimony. She often works with a large format. In X magazine since we introduce two of her drawings, one of them in the form of screen printing.


Svetlana Fialová, Neutrum

Svetlana Fialová, Physical

#3/4 Micha Payer + Martin Gabriel

Micha Payer and Martin Gabriel

Ďalšími autormi v novom X 3/4 sú rakúšania Micha Payer (1979) a Martin Gabriel (1976), ktorí fungujú ako autorská dvojica a vytvárajú spoločné veľkoformátové kresby na rôzne podklady, no ich portfólio obsahuje aj menšie, komornejšie formáty. V roku 2010 boli finalistami ceny Strabag Art Award. Ich tvorba je primárne zameraná na rozprávanie, vypovedanie príbehu. Používajú rôzne techniky a rukopisy. Ide však takmer vždy o akési množenie, kumuláciu objektov na ploche, ich kompozičné radenie, vytváranie rozličných situácii a priestorov. Pre X poskytli dve kresby, Megakolon a Persona. Druhou z nich sa nechal inšpirovať mladý slovenský spisovateľ Václav Kostelanski (1982), ktorý v poviedke Len sme šli okolo „popisuje“ kresbu Persona cez svojskú prizmu. Personu si vybral aj český publicista, prekladateľ a experimentálny básnik Ondřej Buddeus(1984), a reaguje na ňu v diele s názvom Low Resolution Histories I-III. Ondřej je šéfredaktorom časopisu pre súčasnú literatúru Psí víno, v roku 2011 mu vyšla básnická zbierka 55 007 znaků včetně mezer a v roku 2013 spolu s Davidom Böhmom vydali detskú knihu Hlava v Hlavě, ktorú podobne ako aj X dostať v bratislavskom kníhkupectve ExLibris v SNG.


Other authors published in new issue of X 3/4 are Austrian artists Micha Payer (1979) and Gabriel Martin (1976) who act as artistic duo and create a joint large-format drawings on a variety of backgrounds, but their portfolio also includes smaller, more intimate formats. In 2010 they were one of the winners of the Strabag Art Award. Their work is primarily focused on storytelling. They use a variety of techniques and handwritings. However, it is almost always a sort of multiplication, accumulation of objects on the plane, their compositional ordering, creating of different situations and spaces. They offered two drawings for X, Megakolon and Persona. The second one inspired writer Václav Kostelanski (1982) who in the short story We Just Went By "describes” the Persona drawing through individual prism. The Persona was also chosen by a Czech writer, translator, and experimental poet Ondřej Buddeus (1984) who responds to it in a work titled Low Resolution Histories I-III. Ondřej is Editor-in-chief of the magazine for contemporary literature Dog wine. In 2011 he published a collection of poems called 55,007 Characters, Including Spaces and in 2013 together with David Bohm they published an illustrated book for children Hlava v Hlavě.
X Report: Prague

Ateliér Tomáša Roubala, foto: Peter Sit

Redakcia X sa opäť vydala do Prahy, tentokrát spolu s APART label, čo je pomerne nové, malé slovenské vydavateľstvo. Vydávajú ziny mladým fotografom, no plánujú svoju produkciu rozšíriť aj o autorov z ďalších odvetví. Stretli sme sa s umelcami, ktorí prispeli do X 3/4, Janom Vytiskom a Tomášom Roubalom, navštívili sme predajné miesta X v Prahe - PageFive, DOX, ArtMap a Galerie Jiří Švestka a nazreli sme priamo do ateliéru Tomáša Roubala.

X editors once again visited Prague, this time with APART label that publishes zines of young Slovak photographers, but they plan to expand their publication by the authors of other arts sectors. We met the artists who contributed to X3/4, Jan Vytiska and Tomáš Roubal, we visited our X selling spots in Prague - PageFive, DOX, ArtMap and Jiří Švestka Gallery, we dropped by the studio of Tomáš Roubal and met other really interesting authors.

Jan Vytiska podpisuje Lebku. 2014

Jan Vytiska prispel do X svojimi dvoma kresbami. Lebka a Vesnice. Vesnice je pôvodne kresba liehovou fixkou na stenu o rozmeroch 150 X 60 cm a vytvorená v rámci skupinovej výstavy Master Quest v už neexistujúcej Galerii 12 v Zlíne. Kresba s názvom Lebka, kde čierne línie stavajú "kostru" kresby, je pôvodne na papieri a vznikla v roku 2013. V Prahe sme sa s Janom stretli osobne v Jiří Švestka Gallery, kde nám podpísal niekoľko reprodukcií.

JanVytiska contributed to X with his two drawings. The Skull and The Village. The Village is originally a spirit-based marker drawing on the wall with dimensions of 150 x 60 cm and it was created as a part of a group exhibition Master Quest in the now-defunct Gallery 12 in Zlin. Drawing titled The Skull, originally created on paper in 2013, consists of black lines forming its "skeleton". We met Jan in person at Jiří Švestka Gallery in Prague, where he signed for us a few of his reproductions.

Tomáš Roubal a X, foto: Peter Sit

Tomáša Roubala sme navštívili priamo v jeho ateliéri. Ukázal nám nové veci na pripravovanú výstavu v Collored-Mandsfelskom Paláci v Prahe a sériu risografií na tému WAR, z ktorej je aj vybraná dvojica pre X. Tomáš originálnu A4 risografiu s názvom War nechal zabaliť do A3-kového printu T-90s tank. Dvojica diel sa vzájomne doplňuje významovo aj vizuálne - uvidíte v novom X.

We visited Tomáš Roubal directly at his studio. He showed us his new creations for the upcoming exhibition in Colloredo-Mansfeld Palace in Prague and a series of risographies, on the topic of WAR, two of which were selected for X. Tomáš had an original A4 risography (titled War) packed into A3 print version T -90s tank. Drawings complement each other semantically and visually - you'll see it in a new X.

Ateliér Tomáša Roubala, foto: Peter Sit

Ateliér Tomáša Roubala, foto: Peter Sit

X01 a X3/4 na polici v kníhkupectve galérie DOX.

Kníhkupectvo v galérii DOX je jedno z najviac zásobených umeleckými knihami a knihami o umení v Prahe: "Jedinečné knihkupectví s rozsáhlou nabídkou knih o moderním umění, architektuře a designu. Pokud u nás nenajdete knihu, kterou hledáte, rádi ji pro Vás objednáme."X01 a X3/4 je v dobrej spoločnosti,)

A bookstore in the DOX gallery in Prague is one of the most stocked bookshops, full of artists’ books and books about art: "A unique bookstore with a wide selection of books on contemporary art, architecture and design. If you do not find here a book you are looking for, we will be happy to order it for you." X01 and X3/4 is in good company.

Tím kníhkupectva ArtMap s X

Kníhkupectvo je súčasťou celého projektu ArtMap, ktoré mapuje výstavy, akcie, dianie v oblasti súčastného umenia v Českej Republike, informuje o nich a podáva celkový prehľad. 
"ArtMap je nezávislá informační platforma zaměřená na současné umění. Svou existenci zahájila v roce 2007 jako tiskovina v podobě přehledu výstav pražských galerií. Postupem času se pole její působnosti rozšířilo za hranice metropole což vedlo k vytvoření webového portálu artmap.cz. Od počátku klademe důraz na výběr toho nejzajímavějšího, co současná scéna nabízí, založeném na jednoduché filosofii rovnosti všech zúčastněných subjektů. Jsme otevřeni mezioborové spolupráci a jakékoliv iniciativě, která je důležitá pro rozvoj kultury v České republice. Naším záměrem je poskytovat kvalitní informace a tím dále celkově rozvíjet zájem veřejnosti o výtvarné umění."

The bookstore is a part of the project ArtMap that maps exhibitions, events and happenings in the field of contemporary art in the Czech Republic, informs us and gives us an overview on them.
"ArtMap is an independent information platform focused on contemporary art. Its existence began in 2007 as the printed matter in the form of a list of exhibitions in Prague Galleries. Over time, the field expanded its scope beyond the city which led to the creation of a web portal artmap.cz. From the beginning we put emphasis on the selection of the most interesting, what the current scene has to offer, based on the simple philosophy of equality of all stakeholders. We are open to interdisciplinary collaboration, and any initiative that is important for the development of culture in the Czech Republic. Our aim is to provide quality information to further develop the overall public interest in the visual arts."

V PageFive, X spoločne s novým zinom z produkcie APART, foto: Peter Sit

PageFive je mladé progresívne kníhkupectvo a nakladateľstvo so sídlom blízko centra Prahy. Majú výber zaujímavých kníh a magazínov a zinov, ktoré majitelia dobre poznajú, majú prehľad v súčastnom dianí v art-book a zine sfére. Veľmi si ceníme ich prístup a príjemnú atmosféru v kníhkupectve. Určite odporúčame navštíviť!
"Jsme knihkupectvím a vydavatelstvím. Jsme milovníky papíru, umění a vizuální kultury. Jsme prostředím pro setkávání, prolínání, poznávání, čtení i listování. Jsme otevřený koncept s nekonečným počtem stran a listů."

PageFive is a young progressive bookstore and publishing house located near the city center. You can find there a selection of interesting books, magazines and zines well-known to owners who have an overview on what is happening in contemporary art-book and zine sphere. We greatly appreciate their approach, warm atmosphere in the bookstore and we definitively recommend you to visit the place!
"We are a bookstore and publishing company. We are fans of paper art and visual culture. We offer a place for meeting, mingling, learning, reading and browsing. We are an open concept project with an infinite number of pages and sheets."

#3/4 Tomáš Roubal


Druhým autorom z Čiech, ktorého sme oslovili so spoluprácou pre X3/4, je Tomáš Roubal (1982). Tomáš je grafik, ilustrátor, streetartista, ktorý študoval v Bratislave na Vysokej škole výtvarných umení u profesora Jančoviča. Momentálne pracuje a tvorí v Prahe. Spolu s Galériou Ferdinanda Baumanna vydal Blackbook, ktorú v Čechách ocenili ako Najkrajšiu knihu roka v kategórii Krásná literatura. Veľmi odporúčame. Pre X spravil 200 kusov signovaných printov na risografe War, ktoré sú „zabalené“ v reprodukcii s názvom T90s-tank a dokopy tvoria jeden obsahový a formálny celok. Momentálne Tomášovi prebieha výstava Worstseller v Colloredo-Mansfeldskom paláci v Prahe, ak chcete zažiť Tomášove umenie naživo, srdečne odporúčame!

The second artist, who we asked to collaborate with X is Tomáš Roubal (1982). Tomáš is a graphic designer, illustrator, street artist, who studied at the AFAD Bratislava under Professor Jančovič. Currently works and creates in Prague. Together with Ferdinand Baumann Gallery he published Blackbook that won the award The Most Beautiful Book in the Czech Republic in the category of fiction. We highly recommend. For X magazine he made ​​200 signed prints on risograph called War, each "wrapped" in a reproduction called T90s-tank, together making up one single whole, both by content and form. Currently his exhibition of artworks titled Worstseller in Colloredo-Mansfeld palace in Prague palace is going on, don´t miss it!


#3/4 Jan Vytiska

Jan Vytiska, Hořící domov zahřeje, 140 X 220, akryl, 2012

Dovoľte nám predstaviť ďalšieho spomedzi dvanástich autorov z nového dvojčísla X3/4. Je ním Jan Vytiska (1985), silný autor v kontexte mladej českej maľby. Študoval na Fakulte umení na Univerzite v Ostrave. Vo svojich obrazoch čerpá z ľudových povier, desivých príbehov a tradičného folklóru, ktoré často kombinuje s prejavmi, v kontraste, súčasného folklóru. „Pokojné“ scenérie tradičných „dedín“ narúšajú zombie a rôzne iné desivé kreatúry. Zobrazované výjavy sa viažu na konkrétne povery, príbehy či autorove nočné mory. Vytisku fascinuje dekadentná estetika plná morbídnosti a temnoty.

Mira Keratová:

"Malby Jana Vytisky navazují na specifickou pop–surrealistickou linii současné české malby. Na pozadí streetartové estetiky a v kombinaci s precizní malířskou technikou jsou směsí pop kultury, aktualizované prvky venkovské mytologie, a folkloru, který se překlopil do polohy fantasy. Vymyšlené antropomorfní příšery se jakoby vynořují ze snových insitních světů starých společenství. Tajuplné surreálné příběhy však svojí estetikou připomínají současné animované pohádky pro dospělé. Objevuje se tu násilí i množství hororových scén. Předkládané výjevy zůstávají nekompromisně nereálné. Mira Keratová"

Jan Vytiska,  Malej diktátor, 180x140, 2013 

Jan Vytiska, Melancholie, 140x200, akryl, 2011

We would like to present you another artist, Jan Vytiska (1985). Very powerful young author in the context of Czech painting, he studied at the Faculty of Arts at the University of Ostrava. In his paintings he draws on folk superstitions, scary stories and traditional folklore, combining them often in contrast with symptoms of contemporary folklore. “Calm" sceneries of traditional Czech village are disturbed by zombies and various other scary creatures. Depicted scenes are linked to specific superstitions, stories or author’s nightmares. Vytiska is fascinated by decadent aesthetics filled by morbidity and darkness.


"Jan Vytiska’s paintings follow in the specific tradition of contemporary Czech popsurrealist painting. Working with a street-art aesthetic and applying a precise painterly technique, Vytiska takes pop culture, significantly updated using elements of rural mythology and folklore, and shifts it into the realm of fantasy. It is almost as if the fictitious anthropomorphic ghouls in his works had emerged from the naïve dreamworlds of ancient societies. Be that as it may, the aesthetic of his eerie surreal stories, with their violence and many horror scenes, is more reminiscent of contemporary animated films for grownups. The visions presented here remain uncompromisingly unreal."
Mira Keratová


Jan Vytiska, Mladej kumštýr, 155x270, akryl, 2012

Jan Vytiska, Total Recal 140x200, akryl na plátne, 2012 

#3/4 Agnieszka Piksa
Po sviatkoch sme späť a pokračujeme s predstavovaním autorov uverejnených v poslednom čísle X roku 2013. Ďalšou v poradí je poľská výtvarníčka, kresliarka a ilustrátorka Agnieszka Piksa (1983). Študovala na Akadémii Jána Matejku v Krakove, kde momentálne aj žije a tvorí. Spolu s Mikołajom Tkaczom vydala prvú knihu s názvom "Nieznany Geniusz"/"Unconspicious genius", ktorá vyšla tento rok pod hlavičkou Centrala, čo je centrum pre stredoeurópsky komix so sídlom v Poľsku. Absolvovala niekoľko spoločných a samostatných výstav, v roku 2009 "Dilatations" v Krakove a v 2011 "Clou Clouds" v Poznani na Ligatura Festivale. Sériu kresieb inšpirovanú reálnymi príbehmi a situáciami Working People nám špeciálne pripravila pre X 3/4. Komiksom a kresbám s použitým textom dávame priestor v kontexte s písaným slovom a zaradili sme ich medzi texto-obrazy v textovej časti. Nastáva recipročná výmena odkazov a informácií, nových podnetov a obrazovo-slovných hier.

After long holiday time we are back with introducing artists participating in the X3/4. Next one is polish artist, illustrator and drawer Agnieszka Piksa (1983). She studied at the Jan Matejko Academy in Krakow, Poland, where she currently lives and works. In cooperation with Mikołaj Tkacz she published her first comic book, titled "Nieznany Geniusz"/"Unconspicious genius" which was released this year by Centrala, Poland. She took part in many group exhibitions and had 2 solo exhibitions, "Dilatations" (2009, Cracow) and "Clou clouds"(2011, Ligatura Festival, Poznan).The series of drawings inspired by real stories and situations under the title "Working People" has been created especially for X magazine. Comic strips and drawings with texts find their place in the context of words and we insert them between the text-images in the written part of the magazine. This results in a reciprocal exchange of information and links, new impulses, and image-word games.