Akcia KRESBA PAULOVNIE
Uverejňujeme krátky report od organizátora Akcie Paulovnia, Ota Hudca. Myslíme si, že je dobré upriamovať pozornosť na zaujímavé miesta a veci v mestách, najmä, ak sa tak deje aktívnou účasťou divákov a zúčastnených. Je sympatické, že kresba, respektíve akt samotnej kresby, má silu upútať aj v tomto kontexte:

Oto Hudec:
"Stihli ste si niekedy poriadne obzrieť košatú Paulovniu pred Tescom na Kamennom námestí? Výtvarníci, nadšenci, aktivisti, okoloidúci, ale aj deti dostali 25. mája šancu nielen si ju dobre poobzerať, ale aj nakresliť. “Akciu Paulovnia” zorganizoval Oto Hudec a Námestie pre ľudí s cieľom upriamiť pozornosť na jeden z krásnych prvkov inak zanedbaného a vizuálnym smogom postuhnutého námestia. Paulovnii hrozí v budúcnosti výrub, keďže majiteľ pozemkov v spolupráci s mestom plánuje prestavbu na ploche Kamenného námestia a tiež celého objektu bývalého Prioru a Kyjeva. Takto bola aspoň – pre istotu – Paulovnia zachytená na papieri asi  15 šikovnými kresliarmi. Pre nich boli pripravené stoličky, dosky a materiál na kreslenie.
Akcia prebehla od 15.00 do 16.45, kedy mohutný blesk udrel do centra mesta a urobil symbolickú bodku za podujatím.
Kresba podľa reality ukrýva v sebe zvláštnosť. Nie je iba akousi mechanickou akciou, ale spôsobom spoznávania, prežívania a komunikácie s predmetom. V umeleckej praxi sa vytráca, zvykli sme si na prekresľovanie z fotografií, z obrázkov z kníh a z internetu. Akcia Pavlovnia mala za cieľ na chvíľku vrátiť kresliarov do prítomného momentu a do ulíc a tiež obrátiť pozornosť okoloidúcich smerom ku stromu, ktorý si často, keď s plnými taškami utekajú z obchodného domu ani nestihnú všimnúť. A podarilo sa.
Tí, ktorí sa zúčastnili, ale aj tí, ktorí z časových dôvodov nemohli prejavili záujem si akciu zopakovať, prípadne periodicky opakovať (na rôznych miestach mesta), čomu by boli organizátori veľmi, veľmi radi.
Pre každého, kto by mal chuť sa znovu zúčastniť odporúčame pozrieť facebookovú stránku Námestie pre ľudí a spoznať tak aj ďalšie užitočné aktivity na kamennom námestí."Oto Hudec:
"Have you ever managed to look well at Paulownia tree in front of Tesco at Kamenné square in Bratislava? The artists, enthousiasts, activists, passer by´s and even kids got a chance on 25th of may not only to look, but also to draw it. "Action Paulownia" was organised by artist Oto Hudec and a group Námestie pre ľudí (Square for People) with an aim to draw attention at one of the beautiful elements of the square otherwise destroyed by visual smog. Paulownia is threatened by cutting, as the owner of the property in cooperation with the city is planning a complete rebuilding of the space of today´s Tesco and Kyjev building complex. This time Paulownia was caught on paper - for any case - by approx. 15 skillful draftsmen. The chairs, drawing desks and material was ready for them to use - brought by organizers.
The action happened from 3.00 pm to 4.45 pm, when a huge lightning hit the center of the city and made a symbolic end to the event.

Drawing from reality conceals a trait inside. It is not only some mechanic action, but a mean to discover, live and comunicate with the object. In artistic practice it is disappearing, being replaced by drawing from photography, pictures from books and internet. Action Pawlovnia had an aim to bring the participants for a short time into the present and into the streets. It also drew the attention of passer by´s towards the tree, that is often invisible for their eyes, when running from Tesco store with full bags. And it worked.
Those, who were present, but also those who wished, but couldn´t, showed an interest to repat the event, or even to do so periodically on different places. The organizers will be very happy for that!
We recommend to check the facebook page of group Námestie pre ľudí for future activities."#01: A View On DrawingNový Časopis X je na svete. Téma prvého čísla "Pohľad na kresbu" sa snaží uchopiť kresbu z rôznych strán, poskytnúť úvod do problematiky v podobe esejí a dáva priestor reprodukciám súčasných kresieb od autorov generačných rozdielov a rozdielov v autorskom prístupe.
Novovzniknutá platforma dokáže v spolupráci s autormi flexibilne prispôsobiť veľkosť, techniku tlače a vlastnú koncepciu prác, dokonca umožňuje "vystaviť" originály.
Cena časopisu je 12,50€ a zakúpiť si ho môžete v kníhkupectve Ex Libris v SNG v Bratislave.
(na ďalších predajných miestach pracujeme)
Magazine X is out! First topic "View onto drawing" is trying to grasp drawing from many sources to provide an introduction to the topic in the form of essays and provides space for reproductions of drawings by contemporary artists. Newly created platform can, in cooperation with the artists flexibly adjust the size or printing technology.   
Magazine is priced at € 12,50 and you can buy it at a bookstore ExLibris in the building of Slovak National Gallery in Bratislava.