X 2%Ak máte radi X a vidíte zmysel v tom čo robíme, prosím podporte nás tu a teraz zaslaním Vašich dvoch percent z daní vyplnením formulára. Zaberie to pár minút no pomôže na dlho:) Ďakujeme.
http://magazinex.org/assets/Casopis_X_vyhlasenie.pdf 
S láskou,
Vaše X
-
If you love X and find joy and value in it, please consider supporting us right here, right now by clicking on the link below and by filling the form, it takes couple of minutes but helps for long. Thank you. http://magazinex.org/assets/Casopis_X_vyhlasenie.pdf
With love,
Your X

X#5 Jan Nálevka/CZ

Jak jsem již dříve podotkla, 2012-2013, kresba modrým perom na kancelárskom papieri, 500 ks,fotografia Ondřej Polák

Jak jsem již dříve podotkla, 2012-2013, kresba modrým perom na kancelárskom papieri, 500 ks,fotografia Ondřej Polák

Český autor Jan Nálevka v našom výbere reprezentuje polohu abstraktného, nezobrazujúceho záznamu. Vo svojich projektoch pracuje s de-estetizovanou podobou kresby, ktorej jazykom sú línie kreslené modrým guľôčkovým perom na kancelársky papier formátu A4. Inštalácie Jana Nálevku sú tvorené rozsiahlymi multiplikáciami týchto kresieb, ktoré si vyžadujú veľkú dávku vnútornej disciplíny a sebazaprenia. Jeho práce vzbudzujú otázky o význame ľudskej práce ako takej, ktorá má najmä v dnešnej dobe podobu repetitívnej činnosti bez viditeľného výsledku. Nálevkove záznamy zdanlivo nenesú žiaden obsah. Jeho kresby sú záznamom času stráveného prácou nad nimi, otázkou o zmysle ľudskej činnosti. V časopise reprodukujeme kresby, ktoré sú súčasťou rozsiahlych inštalácií. Pre X poskytol reprodukcie dvoch kresieb zo série Můžeme ztratit všechno, jen ne čas. Rozhovor s Janom Nálevkom viedla Lenka Sýkorová.

Můžeme ztratit všechno, jen ne čas, 2009-2010,  kresba modrým perom na kancelársky papier A4, 6 x 500 ks, foto Štefan Lux

Můžeme ztratit všechno, jen ne čas, 2009-2010,  kresba modrým perom na kancelársky papier A4, 6 x 500 ks, foto Štefan Lux

In our selection, the Czech author Jan Nálevka represents the abstract, non-depicting recording. He works with a de-aestheticised form of drawing that is expressed by lines drawn with blue ballpoint pen on an A4 plain paper. Jan Nálevka´s installations consist of an extensive multiplication of these drawings, a process that requires a great deal of internal discipline and renunciation. His works raise questions about the meaning of human work, which has, especially nowadays, the form of a repetitive task with no visible result. Nálevka´s recordings don't provide any apparent content. His drawings are records of time spent over the work on them, questions about the meaning of human activities. In this magazine we reproduce drawings that are part of his large-scale installations. For X, Jan Nálevka provided reproduction of two drawing from the series Můžeme ztratit všechno, jen ne čas (We can lose everything but time). The interview with Jan Nálevka was conducted by Lenka Sýkorová.

Ráda bych totiž i podotkla, že..., 2010, kresba modrým perom na kancelársky papier A4, 1050 ks, foto Martin Polak

Ráda bych totiž i podotkla, že..., 2010, kresba modrým perom na kancelársky papier A4, 1050 ks, foto Martin Polak

X#5 Juliana Mrvová (SK)

Juliana Mrvová / SK

Druhou slovenskou autorkou v piatom čísle X je Juliana Mrvová. Vo svojich veľkoplošných kresbách mapuje pobyty v rôznych krajinách. Zachytáva v nich svoje putovanie a fragmenty z ciest, ktoré ju nejakým spôsobom zasiahli a zakotvili v jej pamäti. Vyvinula si vlastný mapový systém, v ktorom je možné zaznamenať momenty, ktoré tradičným mapám unikajú. Motívy z ciest prevrstvuje do fragmentárnych koláží, ktoré v útržkoch budujú obraz konkrétnej krajiny. Sú autorkinou alternatívou k cestovateľskej fotografii či textovému denníku. Z oboch spôsobov zaznamenávania si vyberá to najefektívnejšie a kombinuje to v novom hybridnom médiu. V časopise uverejňujeme reprodukciu veľkoformátovej kresby How to find a Moose on the Beach, ktorá vznikla v Nida Art Colony v Litve. Viac o jej práci sa dočítate v rozhovore so Silviou L. Čúzyovou a Lacom Terenom.


Juliana Mrvová /SK, "from pico", Chelva, Spain, 2014

Juliana Mrvová /SK: "Tulejar, Calles"Chelva, Spain, 2014


Juliana Mrvová /SK: "ventimiglia", Apricale, Italy, 013

Another Slovak author in the X's fifth issue is Juliana Mrvová. In her large-scale drawings she maps her stays in various countries. She captures her journeys and fragments of trips that somehow affected her and enshrined in her memory. She developed her own system of mapping, where she can record moments that escape in conventional maps. She overlays motives of her travelling into fragmentary collages, which build the image of a particular country from shreds. They represent author´s alternative to travel photography or a text journal. She selects the most effective tools from both means of recording and combines them in a new hybrid medium. We publish a reproduction of her large-scale drawing How to find a Moose on the Beach, that was created in Nida Art Colony in Lithuania. You can find more information about her work in the interview with Silvia L. Čúzyová and Laco Teren.


Juliana Mrvová /SK: "Delta Dunarea", Romania, 2014.


Juliana Mrvová /SK:"Flowers Over the Hill", Chelva, Spain,2014  


Juliana Mrvová /SK: "trei Jezere", Delta Dunarea, Romania, 2014