#3/4 Tomáš Klepoch

Tomáš Klepoch podpisuje serigrafie, foto: Mišo Kostovský

Veľkoryso poňal našu ponuku na spoluprácu slovenský grafik a ilustrátor Tomáš Klepoch (1981). Pre časopis pripravil 200 originálnych serigrafií vo formáte A1, s názvom Všetko ide podľa plánu: rekonštrukcia 3.pokus. Tomáš vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave u profesorov Roberta Jančoviča a Ivana Csudaia. Magisterské štúdium absolvoval u docenta Pavla Chomu v ateliéri vizuálnej komunikácie, čo je zrejme dôležitým faktom pre Tomášovu tvorbu, kde strieda klasické médium grafiky s digitálnou ilustráciou. Popri voľnej grafike pracuje na knižných ilustráciách (je držiteľom Zlatého jablka BIB 2011 za ilustrácie knihy Rudolfa Slobodu – Ako som sa stal mudrcom), je známy aj vďaka veľkoformátovým grafikám, ktoré lepil do verejného priestoru, do podchodov a na opustené budovy.

Tomáš Klepoch, Inštalácia Coquette with pitch and delicious collapse

Tomáš Klepoch, Inštalácia diplomovej práce, foto: Šymon Kliman

Tomáš Klepoch, Diplomatic, inštalácia, Galéria Photoport

Our offer of cooperation was generously conceived by the Slovak graphic designer and illustrator Tomáš Klepoch (1981). For our magazine he prepared 200 pieces of original serigraphs in A1 format, titled Everything Goes According To Plan- Reconstruction 3rd Attempt.. Tomáš graduated from the AFAD under Professors Robert Jančovič and Ivan Csudai. He completed his Master's degree under Associate Professor Pavol Choma at the Department of Visual Communication, which is obviously important factor for his work that oscillates between the classical medium and digital graphic illustration. In addition to the free graphics he works on book illustrations in (he holds Golden Apple Award of the Biennale of Illustrations Bratislavai 2011 for his illustrations in the book of Rudolf Sloboda - How I Became A Sage), and he is also famous for wide format graphics in the public space, glued on walls in subways and abandoned buildings.

Tomáš Klepoch, Apokalypse Now, Galéria MEDIUM, 2012

Tomáš Klepoch,  Rodinná oslava, 2013

Tomáš Klepoch,  Plaudite cives acta est fabula, Galéria Photoport

Tomáš Klepoch, Revenant lab

Tomáš Klepoch, Vsaď si na mňa! 2013

Tomáš Klepoch, výlep 

#3/4 Andrej Kolenčík

Andrej Kolenčík, Selfportrait- Happy
Okrem výtvarníkov sme k spolupráci na X 3/4 oslovili aj mladých debutujúcich spisovateľov zo Slovenska , Zuzanu Šmatlákovú, Ivonu Pekárkovú, Michala Hlatkého a Václava Kostelanského a spisovateľa z Čiech, Ondřeja Buddeusa, aby „ilustrovali“ textom kresby publikované v tomto čísle. Tradičnejší vzťah textu a kresby v úlohe ilustrácie sme otočili do opačného garde, pričom kresba slúžila ako podnet k vytvoreniu textu. Vzniklo niekoľko zaujímavých poviedok a esejí. V textovej časti X nájdete okrem týchto textov aj komiksy, respektíve kresby v spojení so slovom, ktoré dotvárajú prepojenie medzi slovom a obrazom. Uverejňujeme komiks Mike & Me od slovenského animátora, ilustrátora a režiséra Andreja Kolenčíka (1984), známeho ako Admirál. Admirál je aktívny a veľmi produktívny animátor s  rozpoznateľným kresliarskym jazykom a humorom jemu vlastným.

Andrej Kolenčík, Extremely Amusing Cemetery
Andrej Kolenčík, Extremely Amusing Cemetery

In addition to visual artists, for the first time we have also invited young writers from Slovakia - Zuzana Šmatláková, Ivona Pekárková, Michal Hlatký, Václav Kostelanski and one experimental writer from the Czech Republic - Ondřej Buddeus to collaborate with us and "illustrate" drawings published in this issue with text. We have inverted the more traditional relationship of text and drawing as its illustration with the drawing serving as an impetus for creating the text. As a result some interesting stories and essays emerged. The written part of this issue contains these texts but also comic strips or drawings combined with the word that complete the link between the texts - the written word, and the drawing - the virtual image. We are publishing comic Mike & Me by the Slovak animator, illustrator and director AndrejKolenčík (1984) known also as "The Admiral". The Admiral is a very active and productive animator with his typical recognizable style and a specific cartoon humour.

Andrej Kolenčík, Chernobyl Child

Andrej Kolenčík, Chernobyl Child

Andrej kolenčík, Idiot

Andrej Kolenčík, Pivo

#3/4 Sebastian Koch

Sebastian Koch with a hat, foto: Mišo Kostovský

Ďalší z dvoch rakúskych autorov, ktorý spolupracuje na časopise FRANZ THE LONELY ASTRIONAUT, Sebastian Koch, sa v X prezentuje spolu so Simonom Vithom, v autorskom miniprojekte -dialóg zamestnávateľa a zamestnanca v spojení s ilustráciami od oboch autorov - s názvom Sudoku.

Sebastian Koch o svojej práci:
"Pri mojej práci sa vždy vraciam k základnej otázke: hľadanie rozhodujúceho vzťahu medzi fyzickými vlastnosťami tvaru, farby, hmotnosti a času.V priebehu vývoja sebareflektívneho jazyka som vyprodukoval niekoľko prác a cyklických prvkov, ktoré sa pohrávajú s touto témou rôznym spôsobom.
Vzhľadom k tomu je pre mňa samotný proces hľadania tvaru výnimočne dôležitý. Pre mňa osobne je jedným zo spôsobov, ako ho dosiahnuť, vytvorenie vzoru, ktorý slúži ako základ pre vývoj určitej metafory pripomínajúcej kód. Mojím záujmom je poukázať na to, ako sú „slová“ v tomto seba-definujúcom mikrokozme formované, alebo ako vytvárajú seba samé z vopred definovaného kódu. Aj keď sa to javí ako hľadanie „ideálneho“ tvaru, v skutočnosti neproklamujem túto snahu. Práve naopak, verím v opakovanú nestálosť tvaru, keďže „ideálny“ tvar vo svojej celosti je viazaný na neustálu zmenu."

Sebastian Koch, Untiled, collage on paper, wood, glass, 22x34x4 cm 
Sebastian Koch, Untiled, collage on paper, wood, glass, 22x34x4 cm 
Sebastian Koch, Untiled, collage on paper, wood, glass, 22x34x4 cm 

We present you another artist from Austria, Sebastian Koch, one of the editor of FRANZ THE LONELY ASTRIONAUT. Together with Simon Vith, they made for X a project which deals with a dialogue between employer and employee. 

"One basic question, which I always return to in my work, is the search for a conclusive relation between
the physical characteristics of shape, colour, materiality and time.
In the course of the development of a self-reflecting language I have produced a number of works and cyclic
elements that deal with this topic in various ways. In this regard the process itself of finding a shape is especially important to me.
One way for me to achieve this, is to create a pattern of form, that serves as a basis for the development  of code-like imagery. My interest lies in the aspect of how -within this self-defined microcosm- "words" can be formed or form themselves out of the pre-defined code. Even though this might be a search for "perfection" of shape, I don't make a claim to really finding it. Contrary to that, I believe in a repetitious impermanence of shape, since the "perfect" shape in it's totality is bound to change."
Sebastiach Koch about his own artwork, 2013.

#3/4 Simon Vith

Simon Vith na krste X3/4,  foto: Mišo Kostovský

Veľmi zaujímavá je, bola a bude spolupráca s dvoma rakúskymi výtvarníkmi, ktorí spolu s ešte niekoľkými ďalšími založili vo Viedni časopis pre naráciu a naratívnu kresbu s názvom FRANZ THE LONELY ASTRIONAUT. Spoznali sme ich na 4th Independent Publishers and Zine Fair Vienna a plánujeme s nimi už ďalšiu spoluprácu. Simon Vith (1986) a Sebastian Koch (1986) nám špeciálne pre X pripravili štyri kresby-digitálne koláže, ktoré na seba nadväzujú v rozhovore zamestnávateľa a zamestnanca, pričom každý z nich si zachoval svoj vlastný „rukopis“. Séria má názov Sudoku. Aj pre toto si oplatí zaobstarať X3/4. V tomto príspevku Vám predstavujeme tvorbu jedného z nich, Simona Vitha z Viedne. Študoval na Akadémii umení vo Viedni a na HGB v Leipzigu. Žije a ilustruje vo Viedni.

Simon Vith, Get Fit

Simon Vith, Samson Koepfe

Simon Vith, Samson Zebra

It was and still is very interesting to work with two Austrian visual artists who along with several others founded a magazine in Vienna dedicated precisely to narration and narrative drawing which bears the name FRANZ THE LONELY ASTRIONAUT. We met them on the 4th Independent Publishers and Zine Fair Vienna, and we look forward to work with them in the future. Exclusively for the X magazine, Simon Vith (1986) and Sebastian Koch (1986) have prepared 4 digital collages-drawings with a conversation between employer and employee that follow one another, while preserving the "handwriting" of both authors. The series is called Sudoku. Hereby we are presenting you the artwork by Simon Vith. He was born in Feldkirch/ Austria,  studied at the Academy of Fine Arts in Vienna and the HGB in Leipzig. He lives and works as an artist and illustrator in Vienna.

Simon Vith, Standard Progressive Matrices

Simon Vith, Wirtschaftsfragen der freien Welt#3/4 Ivana Šáteková

Ivana Šáteková

Ivana Šateková (1984) je absolventkou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde ukončila štúdium na Katedre maľby a iných médii u profesora Daniela Fischera. Jej kresby sú hravé, Ivana v nich narába s humorom jej vlastným, niekedy nekompromisným, až mrazivým. Kresba jej slúži okrem iného aj ako kritický nástroj, ktorým dokáže poukázať na rôzne zvláštnosi dnešnej spoločnosti, akými sú napríklad tridsiatnici žijúci u svojich rodičov a neschopní vlastných rozhodnutí. Popri komorných „zošitových“ kresbách sa venuje aj veľkoformátovej kresbe najmä v zoskupení Dzive. V X jej dávame priestor pre výsek z jej práce, v ktorej reagovala na japonský porno komix a prezentujeme ho prostredníctvom tzv. zinu, brožúry malého formátu. Kresby, ktoré nám Ivana poskytla na blog, sú kreslené pre rodovo orientovaný časopis Glosolália.

Ivana Šáteková, z cyklu Tvorivé ženy, 2013

Ivana Šáteková, z cyklu Tvorivé ženy, 2013

Ivana Šateková (1984) is a graduate from AFAD in Bratislava, under guidance of prof. Daniel Fisher. Her drawings are playful, Ivana handles them with characteristic humour, sometimes uncompromising, even chilling. Drawing serves her, inter alia, as a critical tool that can point to different curiosities found in today's society, such as the 30yearolds living with their parents and unable to make their own decisions. In addition to chamber “sketch book" drawings she performs large format drawings, mainly as a member of the art collective “Dzive”. In X magazine we decided to show a part of her work that is inspired by the Japanese porn comix and present it the small format of the so called “zine”. Hereby we present you drawings made for Glosolália magazine.

Ivana Šáteková, z cyklu Tvorivé ženy, 2013

Ivana Šáteková, z cyklu Tvorivé ženy, 2013

Ivana Šáteková, z cyklu Tvorivé ženy, 2013

Ivana Šáteková, z cyklu Tvorivé ženy, 2013