#3/4 Sebastian Koch

Sebastian Koch with a hat, foto: Mišo Kostovský

Ďalší z dvoch rakúskych autorov, ktorý spolupracuje na časopise FRANZ THE LONELY ASTRIONAUT, Sebastian Koch, sa v X prezentuje spolu so Simonom Vithom, v autorskom miniprojekte -dialóg zamestnávateľa a zamestnanca v spojení s ilustráciami od oboch autorov - s názvom Sudoku.

Sebastian Koch o svojej práci:
"Pri mojej práci sa vždy vraciam k základnej otázke: hľadanie rozhodujúceho vzťahu medzi fyzickými vlastnosťami tvaru, farby, hmotnosti a času.V priebehu vývoja sebareflektívneho jazyka som vyprodukoval niekoľko prác a cyklických prvkov, ktoré sa pohrávajú s touto témou rôznym spôsobom.
Vzhľadom k tomu je pre mňa samotný proces hľadania tvaru výnimočne dôležitý. Pre mňa osobne je jedným zo spôsobov, ako ho dosiahnuť, vytvorenie vzoru, ktorý slúži ako základ pre vývoj určitej metafory pripomínajúcej kód. Mojím záujmom je poukázať na to, ako sú „slová“ v tomto seba-definujúcom mikrokozme formované, alebo ako vytvárajú seba samé z vopred definovaného kódu. Aj keď sa to javí ako hľadanie „ideálneho“ tvaru, v skutočnosti neproklamujem túto snahu. Práve naopak, verím v opakovanú nestálosť tvaru, keďže „ideálny“ tvar vo svojej celosti je viazaný na neustálu zmenu."

Sebastian Koch, Untiled, collage on paper, wood, glass, 22x34x4 cm 
Sebastian Koch, Untiled, collage on paper, wood, glass, 22x34x4 cm 
Sebastian Koch, Untiled, collage on paper, wood, glass, 22x34x4 cm 

We present you another artist from Austria, Sebastian Koch, one of the editor of FRANZ THE LONELY ASTRIONAUT. Together with Simon Vith, they made for X a project which deals with a dialogue between employer and employee. 

"One basic question, which I always return to in my work, is the search for a conclusive relation between
the physical characteristics of shape, colour, materiality and time.
In the course of the development of a self-reflecting language I have produced a number of works and cyclic
elements that deal with this topic in various ways. In this regard the process itself of finding a shape is especially important to me.
One way for me to achieve this, is to create a pattern of form, that serves as a basis for the development  of code-like imagery. My interest lies in the aspect of how -within this self-defined microcosm- "words" can be formed or form themselves out of the pre-defined code. Even though this might be a search for "perfection" of shape, I don't make a claim to really finding it. Contrary to that, I believe in a repetitious impermanence of shape, since the "perfect" shape in it's totality is bound to change."
Sebastiach Koch about his own artwork, 2013.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára