#02: Jiří Franta a David Böhm

Kresba 22 z cyklu Skoro nic není úplně - pre časopis X / Drawing 22 from the cycle Nearly Nothing is Complete for X Magazine

Do druhého čísla prijala naše pozvanie aj autorská dvojica v zložení David Böhm a Jiří Franta. Mladí českí autori majú za sebou množstvo zaujímavých projektov, spoločných prác a výstav. V roku 2012 prezentovali svoju inštaláciu Diplopie vo finále ceny Jindřicha Chalupeckého. Tento rok sa po prvýkrát predstavili na Slovensku v Nitrianskej galérii výstavou Kopie skutečnosti. Vo svojej tvorbe hľadajú najrôznejšie spôsoby generovania kresby, zaujíma ich najmä proces vzniku. Autori si vo svojich kresebných akciách kladú rôzne prekážky (ruka v sadre, zakryté oči a iné) alebo sa navzájom fyzicky ovplyvňujú - obmedzujú pri kreslení. Kresba je v ich tvorbe často záznamom konkrétnej akcie. Typickým hravým spôsobom otvárajú dôležité otázky o kresbe, jej limitoch a širokých možnostiach. Pre časopis si takisto pripravili špeciálnu akciu. Tešíme sa, že môžeme uverejniť originálne kresby z nej.

Diplopie / Dům umění, Dům pánů z Kunštátu / Brno / 2012

Diplopie / Dům umění, Dům pánů z Kunštátu / Brno / 2012

kresba 21 z cyklu Skoro nic není úplně / Pohled na zem / 2011
kostel sv Antonína Paduánského, Sokolov

David Böhm and Jiří Franta accepted our invitation to contribute to the second edition. Young Czech authors stand behind a number of interesting projects, collaborations and exhibitions. In 2012, as Jindrich Chalupecky Award finalists, they came up with an installation called “Diplopia”. For the first time in Slovakia, Nitra Gallery was proud to present their exhibition under the title “Copy of Reality. In their work, looking for various ways of generating drawings, they are particularly interested in the process of formation. The authors put various obstacles to the way of their creations (a hand in plaster, covered eyes, and others) or they physically affect, limit, each other while drawing. Their drawings are often entries on some specific actions. In a typical playful way they pose important questions about drawing, its limits or wide possibilities. They also prepared a special event only for our magazine and we are pleased to publish their original drawings from it.

kresba 18 z cyklu Skoro nic není úplně / 2010

Echolog / galerie Jiří Švestka 2012


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára