X#5 Daniela Krajčová (SK)


X5 Pamäť a záznam / Memory and Notation

Schopnosťou kresby zaznamenať sa zaoberáme v poradí piatom čísle s názvom Pamäť a záznam. Pokračujeme tak v súčte fundamentálnych vlastností a funkcií kresby ako takej. Jej schopnosti rozoberané v tomto čísle tvoria popri spojení s myslením a rozprávaním, ktorými sme sa zaoberali v predošlých číslach, ďalšiu dôležitú zložku kresby. Autorov venujúcich sa téme pamäti alebo záznamu rôznorodými spôsobmi sme postupne nachádzali vo viacerých krajinách. Zastúpení sú autori zo Slovenska, z Českej republiky, Nemecka a Estónska.

Daniela Krajčová working on Salamanders, 2012

Zo Slovenska sme oslovili Danielu Krajčovú, ktorá reflektuje témy spojené s pamäťou dlhodobo. Vo svojich prácach narába primárne s kresbou, ktorú však posúva do animácie či rôznych projektov so sociálnym a participatívnym rozmerom. Kresba sa v jej podaní stáva kritickým nástrojom, ktorým pripomína negatívne udalosti našich dejín, v niektorých prácach doslova oživuje pamäť vkladaním kreslených komentárov do reálneho prostredia a tvorí tak akési alternatívne formy pamätníkov. Takisto však upozorňuje i na aktuálne problémy marginalizovaných skupín obyvateľstva, v ktorých sa sústreďuje na problematiku začlenenia Rómov či utečencov do spoločnosti. Pre časopis vytvorila nový projekt s názvom Rekonštrukcia tržnice – animáciu pozostávajúcu z kresieb, pričom niektoré z nich môžete nájsť v špeciálnej edícii tohto čísla. K práci Daniely Krajčovej vytvoril rozsiahly text Ján Kralovič.


Daniela Krajčová, WAY HOME, interactive installation, animation: 1'00”, 2006. View to the exhibition Tracing the Memory at Vaal Gallery, Tallinn, 2014. Photo Paul Kuimet

Daniela Krajčová, MAGPIE, strip book, animation, 5'19”, 2006

Oto Hudec – Daniela Krajčová, Project Caravan, multimedia installation, Tranzit 2014. Photo Adam Šakový

We discuss the ability of drawing to record in the fifth issue in Memory and Notation. We continue the enumeration of fundamental characteristics and functions of drawing. Alongside thinking and narration, which we dealt with in the previous issues, the capabilities discussed in this issue represent another important component of drawing. Gradually we managed to find authors who work on the topic of memory or recording in several countries, for example Slovakia, the Czech Republic, Germany and Estonia.


One of the Slovak authors we approached to collaborate with X for its fifth issue is Daniela Krajčová, who reflects topics connected to memory for a long time. In her works she focuses mostly on drawing that she shifts into animation or various projects with social and participative dimension. She presents drawing as a tool for criticism that reminds us of negative events in our history. In some of her works she literally animates memory by inserting cartoon comments into real environment, thus creating a sort of alternative forms of memorials. She also draws our attention to actual problems of marginalised groups of people, where she focuses on the issue of inclusion of Roma or refugees. For our magazine she created a new project Reconstruction of the Market – an animation of drawings. Some of them can be found in a special edition of this issue. The work of Daniela Krajčová is presented in an extensive text by Ján Kralovič.

Daniela Krajčová, Revenge, site-specific stencilled painting on the garage's doors, video, 6'57”, 2012.

Daniela Krajčová, Patrónka, 2013.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára