#3/4 Tibor Zsolt

Zsolt Tibor, 3M

Tvorbu Zsolta Tibora (1973), autora žijúceho a tvoriaceho prevažne v Budapešti, kde aj študoval, sme spoznali prostredníctvom Júlie Vécsei z Klorofill zinu. Je predovšetkým kresliar, no venuje sa tiež objektu, inštaláciám a maľbe a témam súvisiacim s dokumentovaním a archivovaním. Svojimi inštaláciami komentuje spoločenskú a politickú situáciu. „Rozpráva“ používaním rozličných prvkov (kresby, objekty) a ich komponovaním do konečnej kompozície na papieri alebo v priestore. Svoju participáciu v X vyriešil svojsky, na vopred pripravené vytlačené podklady pridával jednotlivé detaily, originálne zásahy rukou. Na kresbu Hope, jednu z dvoch reprodukcií od autora, reaguje v časopise X svojou „mikropoviedkou alebo básňou v próze, alebo naopak“ s názvom Všetko sa dá, keď sa chce, mladá slovenská spisovateľka Ivona Pekárková (1988). Ivona je čerstvou víťazkou literárnej súťaže Básne 2013 s cyklom básní Páni od P. po X. a ich deti.

Zsolt Tibor:
"Základom mojej praxe je od začiatkov kreslenie. Moje kresby sú len situáciami, akýmisi prostriedkami a objektami zobrazenia, nástrojmi vnímania a skúmania. Ani nie tak naratívne, ako skôr ikonografické siete. Ide o nepretržitú kritickú prácu, akoby vytváranie situácií. Spontánny a tak trochu infantilný postup. Detekcia. Skúmam rôzne javy – vizuálne a konceptuálne návyky, vrstvenie, videnie/vnímanie, alebo napríklad mechanizmus „obstarania“, závislosť, atď. Dve moje práce z roku 2013 nájdete v treťo-štvrtom čísle X.V týchto kresbách vychádza nápad diptychu z knihy /cvičebnice. Dve menšie kresby, jedna s prvkami koláže na tému kariéra a hierarchia, druhá je upravenou kresbou s hanebným „naratívnym“ podtónom. Každá z 200 reprodukcií obsahuje rôzne obmeny v pridanom detaile."


Zsolt Tibor, Chemistry

Zsolt Tibor, Handsandflags and Mvseions

Zsolt Tibor, Installation

We discovered the artwork of  Zsolt Tibor (1973), an author living and creating predominantly in Budapest, where he used to study, through Julia Vécsei from Kolorfill zine. Although he is primarily a drawer, he works with objects, installations, paintings and topics related to documentation and archiving. His installations comment on a social and political situation. He “speaks” via different elements (drawings, objects) and via putting them into a final composition on paper or in space. His contribution in X is very unusual – his original hand-drawn strikes appeared on our pre-printed materials adding individual details. A young Slovak writer Ivona Pekarova (1988) reacts on the drawing Hope by her short story or prose poem (or vice versa) titled Everything Can Work if One Wants!. Ivona is a recent contest winner of a literary competition Poems 2013 with her cycle of poems Lords from P. to X. and their children.

"The basis of my practice is drawing since the beginning. My drawings are just situations, mediums and visual objects; instruments of perception and exploration. A non-so narrative but kind of iconographic network. It is a continuous critical work, a kind of creation of situations. Spontaneous and also infantile practice. Detecting. I examine different phenomena - visual and conceptual habits/framework, layers; seeing/ perception, or e.g. the mechanism of the “acquisition”; addiction etc. In the third/forth edition of X there are two works of mine, both from 2013. This idea of a diptych was inspired by an exercise book. Two smaller drawings, one with a collage element mainly about the topic of career and hierarchy; the other one is a modified drawing with a gaggish ‘narrative’ touch, different modifications in all 200 pieces."
Zsolt Tibor


Zsolt Tibor, Isolation Stands Still

Zsolt Tibor, Ugar

Zsolt Tibor, exhibition view, Stimuli

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára